Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego certyfiko.pl zwanym dalej („Sklep”).
Polityka prywatności opracowana została z uwzględnieniem Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, (dalej: „RODO”).
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“ADMINISTRATOR”)
AMP Inwestycje Sp. Z o.o. z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Kochanowskiego 29/16
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000725948, NIP: 631-267-89-27
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług,
zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. W przypadku
rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podczas
rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do
swojego konta. Klient może zmienić hasło w dowolnym czasie. W przypadku
składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
– adres e-mail
– dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo) ulica wraz z numerem
domu/mieszkania imię i nazwisko numer telefonu
W przypadku przedsiębiorcy, powyższy zakres jest dodatkowo poszerzony o:
– nazwę firmy Przedsiębiorcy
– numer NIP
Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe
informacje, szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny
adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
Dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z
funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). Dane
osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda
czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w
sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie,
porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Administrator przetwarza dane osobowe w
różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne
sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania
oraz okresy przechowywania.

CEL PRZETWARZANIA
Dane Państwa będą przetwarzane:
– w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem poprzez
zarejestrowanie się w Sklepie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy o świadczeniu usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
– w celu złożenia i realizacji zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
– w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o
rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust.
1 lit c RODO);
– w celach marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora, polegający na przesyłaniu oferty produktów i
usług własnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
– w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegającym na ochronie jego praw (art. 6 ust 1 lit f RODO);
– w celu badania satysfakcji klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z
zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie
Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta
uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta. Może to również skutkować
brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych
oferowanych przez Sklep.
OKRES PRZETWARZANIA
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy
prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez
Administratora. W obowiązujących w AMP Inwestycje Sp. Z o.o. politykach, w tym
politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam
przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw
prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody,
okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do
momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych)

lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu
przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa
przysługuje;
– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to
konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w
tym celu określają te przepisy.
– w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy
okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji
dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
Dane osobowe przekazujemy innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy
prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim
przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych
oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i
bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a AMP Inwestycje Sp. z o.o. ma kontrolę nad
tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu AMP Inwestycje Sp. z o.o.
powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te
przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych
osobowych, które AMP Inwestycje Sp. z o.o. przetwarza jako administrator danych
osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorze) – dostawca
oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego; podmiot
realizujący dostawę towaru; dostawcy płatności, którzy sami są Administratorami,
niedziałającymi wyłącznie na polecenie AMP Inwestycje Sp. z o.o. i niezależnie
ustalającymi cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Podmioty
świadczące usługi hostingowe na rzecz AMP Inwestycje Sp. z o.o. podmioty
realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz AMP Inwestycje Sp.
z o.o. pozostali podwykonawcy AMP Inwestycje Sp. z o.o, świadczący usługi z
zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub
sprzętu, z którego korzysta AMP Inwestycje Sp. z o.o, a także dostawcy towarów i
usług, z pomocy których korzystamy firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe
przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla
osiągnięcia danego celu). Audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy
podatkowi organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne
organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane
przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście
niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w
sposób zgodny z tymi przepisami).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe,
mogą zostać udostępnione payU.pl – PayU SA ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166
Poznań, KRS: 0000274399 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za
zamówienie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył
procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom
upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na
wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i
techniczne, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, w celu
zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i
dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego
podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania
odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają
dane osobowe na zlecenie Administratora.
Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność
stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie
konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu
bezpieczeństwa danych.
W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w
jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie
nowego hasła. AMP Inwestycje Sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło
jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego
odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w
formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu
logowania do konta w Sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość
elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza
udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość
ustalenia nowego hasła.
AMP Inwestycje Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w
szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
TWOJE UPRAWNIENIA
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a AMP
Inwestycje Sp. z o.o. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zastrzegamy sobie prawo realizacji
poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby
ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako
administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na
adres: kontakt@certyfiko.pl
Zmiana danych osobowych
Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Sklep
certyfiko.pl można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail:
kontakt@certyfiko.pl Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne
mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w każdym
momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej
udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego
adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do
nas maila na adres: kontakt@certyfiko.pl Przetwarzanie danych do momentu
cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na
ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z
przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony
przez szczególną sytuację, w której się znalazła, dane osobowe przetwarzane są na
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z kolei w
odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że
przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe.
Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający
nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych.
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres
kontakt@certyfiko.pl.
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie
będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora albo
gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez
Administratora. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych
osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią
oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości
dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy
dane osobowe, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi skargi na adres kontakt@certyfiko.pl .Wszelkie otrzymane skargi
zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Przed spełnieniem żądania
osoby, której dane dotyczą mamy prawo do przeprowadzenia jej weryfikacji.
Osoby, których dane osobowe przetwarza AMP Inwestycje Sp. z o.o., mają również
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Skontaktować z nami bezpośrednio w siedzibie AMP Inwestycje Sp. z o.o, a także
kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe
dane kontaktowe: AMP Inwestycje Sp. z o.o, 44-100 Gliwice, ul. Kochanowskiego
29/16, tel. 797-521-641.
PROFILOWANIE
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, która podlega wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(profilowanie), jednakże nie będzie to powodowało żadnych skutków prawnych lub w
istotny sposób wpływało na sytuację Klienta.
Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej
możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników – np. poprzez analizę
tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej
oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i
oczekiwania Klientów oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej
technologii możemy nie tylko zaprezentować Klientowi reklamę dopasowaną do
niego oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które
najlepiej będą odpowiadały potrzebom Klienta, ale również możemy tworzyć i
prezentować przeznaczone dla użytkownika oferty czy rabaty niedostępne dla
innych osób.
Rezygnacja przez Klienta z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam
dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał
żadnych reklam podczas korzystania z naszej strony Sklepu – w takiej sytuacji w
dalszym ciągu Klient będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających
związku z jego dotychczasową aktywnością.
Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z
wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz
rynkowych oraz statystycznych.
Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po
zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie
podczas kolejnych odwiedzin Klienta.
Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji
oraz zainteresowań Klienta.
CIASTECZKA
Nasz Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez
AMP Inwestycje Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep,
jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zawiera nazwę domeny, z
której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają

dostosować oferowane przez AMP Inwestycje Sp. z o.o. produkty do indywidualnych
preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Umożliwiają również
opracowanie ogólnych statystyk oglądalności prezentowanych produktów w Sklepie.
AMP Inwestycje Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:
– uwierzytelnienia Klienta i zapewnienia sesji w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki
której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– analizy i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia
anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają
ze Strony Sklepu, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
AMP Inwestycje Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
– popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com
(administrator cookies zewnętrznego: Instagram LLC z siedzibą w USA);
– popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com
(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii);
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem
narzędzi analitycznych Google Analitycs (administrator cookies zewnętrznego:
Google Inc. siedzibą w USA)
– prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem
narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies
zewnętrznego Google Inc. z siedzibą w USA).
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów
wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania złośliwego.
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub
wyłączenia ostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej
opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
ZMIANY W POLITYCE
Możemy sporadycznie wprowadzić zmiany w niniejszej polityce. Zachęcamy do
zapoznania się z Polityką dotyczącą ochrony danych osobowych i plików cookies,
gdy kontaktują się Państwo z nami, aby być na bieżąco z naszymi praktykami w
zakresie ochrony danych osobowych i metod, jakie mogą Państwo zastosować, aby
kontrolować sposób, w jaki Państwa dane osobowe są wykorzystywane oraz aby
chronić swoją prywatność.
Pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres
kontakt@certyfiko.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2023 r.

Shopping Cart
Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button