Regulamin sklepu certyfiko.pl


§1 Definicje
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Faktura – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze
zm.), potwierdzający dokonanie sprzedaży. Faktura oznacza również fakturę
korygującą.
Konto – uregulowana odrębnym Regulaminem Konta Użytkownika nieodpłatna
funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Kupujący może
założyć w Sklepie swój własny profil, w którym gromadzone są dane podane przez
Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego),
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie, w tym osoba fizyczna, która
ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18.
roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada
ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają
zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za
pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem jest Konsument, Przedsiębiorca i
Przedsiębiorca, traktowany jak konsument;
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze
Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
Produkt/towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna,
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca traktowany jak konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
Regulamin – niniejszy regulamin;
Sklep – sklep internetowy certyfiko.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
https://certyfiko.pl
Sprzedawca – AMP Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul.
Kochanowskiego 29/16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725948, NIP:

631-267-89-27
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu,
określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu w
chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów,
miejsce wydania Produktów oraz dane Kupującego, stanowiące złożenie
Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem
Sklepu Produktów, będących przedmiotem zamówienia.
§ 2 Kontakt ze sprzedawcą
Adres pocztowy: AMP Inwestycje Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Kochanowskiego
29/16
Formularz kontaktowy. certyfiko.pl/contact
Adres e-mail: kontakt@certyfiko.pl
Nr telefonu: +48 797-521-641
§ 3 Wymogi techniczne
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
– urządzenie z dostępem do Internetu
– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
– aktywne konto e-mail.
§ 4 Zakupy w sklepie
Ceny towarów widoczne w Sklepie podane są w polskich złotych, są całkowitymi
cenami za towar – nie zawierają podatku VAT (cena netto) i nie zawierają kosztów
dostawy towaru. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia
składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma
to zastosowanie, koszty dostawy towaru. Kupujący może dokonać zakupu towaru
znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia
mogą być składane przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem
strony internetowej Sklepu. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać
wybrany produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy towaru, dokonać wyboru
formy płatności oraz wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i
przesłać zamówienie przez zatwierdzenie przycisku „Składam zamówienie z
obowiązkiem zapłaty”. W celu złożenia zamówienia wybrany do kupienia towar
należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz
metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania
złożonego zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia
jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia.
Złożenie zamówienia przez Kupującego w następstwie którego Sprzedawca przyjął
zamówienie do realizacji jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Sprzedawca
zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionego towaru i
dostarczyć mu go, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę i odebrać zamówiony
towar. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto i dokonać
zakupu po uprzednim zalogowaniu się lub dokonywać zakupów bez rejestracji

poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
Sprzedawca przekaże Kupującemu Fakturę, jako dokument stwierdzający dokonanie
sprzedaży. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą
traktowanym jak konsument, złożenie zamówienia jest tożsame z wyrażeniem
żądania przez Kupującego na wystawienie przez Sprzedawcę Faktury, zgodnie z
przepisem art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Kupujący akceptuje wystawianie i dostarczanie przez Sprzedawcę Faktur w formie
elektronicznej.
Faktury, będą każdorazowo wysyłane z adresu e-mail kontakt@certyfiko.pl na adres
e-mail Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia, Faktura będzie
uważana za dostarczoną do Kupującego w dacie wpływu wiadomości e-mail
zawierającej Fakturę, na serwer pocztowy Kupującego. Sprzedawca wystawi
Fakturę zawierającą numer, za pomocą którego Kupujący jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku od towarów i usług (numer NIP), wyłącznie w przypadku gdy
Kupujący zgłosi takie żądanie podczas składania zamówienia oraz przekaże
Sprzedawcy swój numer NIP (podczas rejestracji Konta albo w trakcie składania
zamówienia dla zakupów bez rejestracji, o których mowa w ust. 8). Zgłoszenie
żądania wystawienia Faktury zawierającej NIP, musi nastąpić najpóźniej w
momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku żądania ze
strony Kupującego i/lub braku podania numeru NIP Kupującego, Sprzedawca nie
wystawi Faktury zawierającej numer NIP, stosownie do przepisu art. 106b ust. 5
ustawy o podatku od towarów i usług.
§ 5 Płatności
Za złożone zamówienie można zapłacić:
– za pośrednictwem płatności elektronicznych:
– Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
– gotówką w siedzibie sprzedawcy przy odbiorze osobistym.
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy
zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku
płatności po upływie wyżej wskazanego terminu, zamówienie zostanie anulowane, o
czym Kupujący zostanie poinformowany. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie
akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
Płatności są obsługiwane przez PayU: spółkę PayU SA, ul. Grunwaldzka 186,
60-166 Poznań, KRS: 0000274399.
Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany po dokonaniu zamówienia przez
Kupującego i przesłania niezbędnych dany do realizacji zamówienia. W przypadku
wyboru metody płatności spośród wskazanych § 5 ust. 1 lit. a-d bieg terminu liczony
będzie od dnia wpłaty środków konto. Jeśli Kupujący nie akceptuje terminu realizacji
zamówienia powinien odstąpić od realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy w ramach
jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym
terminie. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego, jaką metodę
dostawy wybrał Kupujący:

Na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, za pośrednictwem
firmy kurierskiej lub formie elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia
adres email.
§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
Konsument oraz Przedsiębiorca traktowany jak konsument, ma możliwość
odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi, w terminie 14 dni liczonym
zgodnie z § 7 ust. 2 poniżej. Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od
umowy.
Konsument dokonuje odstąpienia od umowy poprzez zgłoszenie na adres e-mail
kontakt@certyfiko.pl W wypadku odstąpienia Klienta od umowy, przed wykonaniem
Usługi, opłata zostanie zwrócona klientowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy
klienta, z którego dokonano opłaty. Jeśli Usługodawca przeanalizował już formularz
Klienta, a osoba będzie chciała dokonać zwrotu (przed wysłaniem świadectwa
charakterystyki energetycznej z podpisem uprawnionego audytora) – zwrot zostanie
pomniejszony o koszt pracy audytora w analizie w kwocie 50% wartości zamówienia.
Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas wykonania Usługi lub
odmowy wykonania Usługi.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub
Przedsiębiorca traktowany jak konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku Przedsiębiorcy traktowanego jak konsument, który korzysta z prawa do
odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawierana przez tę
osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy w celu weryfikacji uprawnienia do
odstąpienia od umowy. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku
ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez takiego Przedsiębiorcę.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak konsument w odniesieniu do umowy:
a) W której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy traktowanemu jak konsument lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b) W której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia.
c) W której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu.
d) W której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
e) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę.
g) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
h) W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli.
§ 7 Reklamacje
Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnego z umową.
W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową Konsument oraz
Przedsiębiorca traktowany jak konsument ma możliwość reklamowania towaru,
korzystając z uprawnień przewidzianych w ustawie o prawach konsumenta.
Korzystając z uprawnień z rękojmi Konsument oraz Przedsiębiorca traktowany jak
konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach oraz w terminach określonych w
ustawie o prawach konsumenta żądać wymiany towaru lub żądać naprawy towaru.
Konsument oraz Przedsiębiorca traktowany jak konsument udostępnia Sprzedawcy
towar podlegający naprawie lub wymianie. Konieczność udostępnienia towaru nie
dotyczy przypadków, w których Sprzedawca zdecyduje, że dostarczenie towaru jest
zbędne do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje można składać w dowolnej formie, w
szczególności pisemnie, mailem na adres e-mail: kontakt@certyfiko.pl lub przy
użyciu danych kontaktowych § 2 Regulaminu. Zgłaszając reklamację należy
wskazać, na czym polega niezgodność towaru z umową. Sprzedawca nie udziela
gwarancji na zakupione w Sklepie produkty. Jeśli na towar została udzielona
dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w
opisie produktu w Sklepie.
Skargi dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2
Regulaminu. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje
się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę
traktowanego jak konsumenta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy
reklamacja będzie uznana, Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym
sposobie realizacji reklamacji. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą
traktowanym jak konsument i który korzysta z prawa do reklamacji, Sprzedawca ma
prawo do weryfikacji czy zawarta przez tę osobę umowa miała dla niej charakter
zawodowy w celu weryfikacji uprawnienia do skorzystania z prawa do reklamacji.
Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych
przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia reklamacji. Kupujący ma prawo
korzystania z gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora, o ile
gwarancja została udzielona. Wykonanie uprawnień z gwarancji (jeśli towar został
objęty gwarancją) nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta
i Przedsiębiorcy traktowanego jak konsument z tytułu rękojmi. Sprzedawca
informuje, iż przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcę traktowanego jak konsument reklamacji spór nie został rozwiązany,

Sprzedawca nie wyraża zgody na udział w postępowaniach w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
§ 8 Dane osobowe
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego, w tym przy pomocy plików
cookies. Cele i warunki, na jakich Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe, a
także prawa osób, których dane dotyczą i sposób ich realizacji są opisane w Polityce
prywatności dostępnej na Stronie. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego
treści o charakterze bezprawnym. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie
stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Poza
postanowieniami Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach
konsumenta.
§ 9 Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami lub
przedsiębiorcami traktowanymi jak konsumenci.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne rzeczy
sprzedanej zostaje wyłączona wtedy gdy Kupujący nie jest Konsumentem lub
Przedsiębiorcą traktowanym jak konsument. W przypadku ewentualnego sporu z
Kupującym niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą traktowanym jak konsument,
sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Shopping Cart
Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button